Badminton LifeSudirman Cup Name List Released

10th April 2009 is the closing date for registration for Sudirman Cup. Chinese Badminton Association sent a name list to Badminton World Federation. There are 24 names in the list.

Including Lin Dan, Xie Xinfang, Cai Yun, Fu Haifeng, Du Jing, Yu Yang etc. Junior players like Chen Long, Wang Yi Han took 1/3 of the name list. Badminton World Federation will confirm this name list in a few days.

Name list of the 24 players:

Men Singles: Lin Dan, Chen Jin, Bao Chun Lai, Chen Long

Women Singles: Xie Xin Fang, Lu Lan, Wang Lin, Wang Yi Han

Men Doubles: Cai Yun / Fu Hai Feng, Xu Chen / Guo Zhengdong, Chen Hua / Cai Biao

Women Doubles: Du Jing / Yu Yang, Zhang Ya Wen / Zhao Tingting, Tian Qing / Pan Pan

Mixed Doubles: He Han Bin / Yu Yang, Xie Zhong Bo / Zhang Ya Wen, Zheng Bo / Ma Jin
Return from Sudirman Cup Name List Released to Badminton News & Videos

Return from Sudirman Cup Name List Released to Badminton Information


 
Badminton Life
Join Our Free Training Tips Newsletter

Get 2 Training Videos and The Singles Tactics E-Book For Free!
Join the Badminton Life Newsletter and get 2 free sample videos from The Essentials of Badminton Technique and a free E-Book on Singles Tactics!Badminton Life